Όροι χρήσεις

Εισαγωγή
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τομέα englishcentre.gr. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Δικαίωμα Αλλαγών
To English Centre διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα του, την πολιτική του και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο englishcentre.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, εμπορικά σήματα και εικόνες είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας englishcentre.gr

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Όταν επισκέπτεστε το englishcentre.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το englishcentre.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του englishcentre.gr, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας englishcentre.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας englishcentre.gr, και κατά συνέπεια του English Centre. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας englishcentre.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.